BBC ALBA ANNOUNCES LIVE SHINTY COVERAGE 

BBC ALBA and the Camanachd Association, the world governing body of shinty, today announced details of the shinty games being broadcast by BBC ALBA in 2021.

The specific games selected for live coverage are:

  • Artemis Macaulay Cup Final, Mossfield Park, Oban

o        Sat 21st August – throw up time 4.10pm

  • Tulloch Homes Camanachd Cup Semi-Final 1, Kyles vs Kinlochshiel @ Taynuilt Sports Field

o        Sat 28th August – throw up time 4.10pm

  • Tulloch Homes Camanachd Cup Semi-Final 2, Kingussie/Kilmallie vs Oban Camanachd/Lovat @ An Aird, Fort William

o        Sat 4th September – throw up time 4.10pm

In addition to this, the Tulloch Homes Camanachd Cup final will also be televised live by BBC ALBA with a highlights package to follow on BBC Scotland as part of a new partnership between BBC ALBA, BBC Scotland and the Camanachd Association which will see enhanced live and highlights of the showpiece final.

  • Tulloch Homes Camanachd Cup Final, Mossfield Park, Oban

o        Sat 18th September – throw up time 2.15pm

Iseabail Mactaggart, BBC ALBA’s Director of Multiplatform Content, said: “It’s great to see shinty coming back to our screens and BBC ALBA are delighted to bring our audiences live coverage of the Camanachd Cup Final for the very first time.”

Derek Keir, Camanachd Association CEO said: “This agreement allows us to bring our historic sport to new audiences in living rooms throughout Scotland. We are pleased that despite the challenges that exist moving beyond the pandemic that we have been able to secure this broadcast agreement for 2021.”

 

BBC ALBA AG AINMEACHADH SUSBAINT CHAMANACHD BEÒ

 

Dh’ainmich BBC ALBA agus Comann na Camanachd, buidheann riaghlaidh camanachd an t-saoghail, na geamannan a bhios gan craoladh air BBC ALBA ann an 2021.

 

’S iad seo na geamannan a chaidh a thaghadh airson an craoladh beò;

 

  • Cuairt Deireannach Cupa MhicAmhlaigh Artemis, Pàirc Mossfield, An t-Òban

o        Dis 21 Lùnastal – buille-bhàire: 4.10f

 

  • Cuairt Iar-deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes 1, làrach TBC

o        Dis 28 Lùnastal – buille-bhàire: 4.10f

 

  • Cuairt Iar-deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes 2, làrach TBC

o        Dis 4 Sultain – buille-bhàire: 4.10f

 

A thuilleadh air seo, thèid cuairt deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes a chraoladh beò le BBC ALBA, le taghadh chriomagan às dèidh làimh air BBC Scotland mar phàirt de chom-pàirteachas ùr eadar BBC ALBA, BBC Scotland agus Comann na Camanachd a bheir leasachadh air craoladh beò agus taghadh chriomagan den chuairt deireannach.

 

  • Cuairt deireannach Cupa na Camanachd Tulloch Homes, Pàirc Mossfield, An

t-Òban

o        Dis 18 Sultain – buille-bhàire: 2.15f

 

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair BBC ALBA: “Tha e sgoinneil a bhith a’ faicinn na camanachd air ais air an sgrìn, agus tha BBC ALBA riaraichte gu dearbha a bhith a’ toirt cuairt deireannach Cupa na Camanachd beò chun luchd-amhairc againn airson a’ chiad uair.”

 

Thuirt Derek Keir, Ceannard Comann na Camanachd: “Tha an t-aonta seo a’ leigeil dhuinn an spòrs eachdraidheil againn a thoirt gu luchd-amhairc ùr air feadh na dùthcha. Tha sinn air ar dòigh gun deach leinn an t-aonta craolaidh seo a chur air chois airson 2021, a dh’aindeoin nan dùbhlan a tha mu ar coinneimh ann a bhith a’ gluasad seachad air a’ phandeimig.”