Là sònraichte a aig Pàirc a’ Bhucht agus an dà sgioba Inbhir Nis a’ togail Chupannan a’ Mhòid air beulaibh deagh shluagh.

Ann am farpais nam ban, rinn Inbhir Nis a’ chùis air Sgioba Gàidhlig na h-Alba aig Iomain Cholmcille air buillean peanais as dèidh fìor dheagh gheam dusan gach taobh a chrìochnaich 0-0. Thogadh Cupa Dùbhlain LearnGaelic le sgiobair agus chaidh Laura Brandie bho Inbhir Nis ainmeachadh mar shàr-chluicheadair MG Alba.

Ann am farpais nam fear airson Geall-dùbhlain na h-Aghaidh Mhòir, bha geam beòthail, làn thachartasan ann agus cha robh sgaradh eadar an dà sgioba aig an deireadh, na Glasaich le dà thadhal o Penri Jones agus na Inbhir Nisich le tadhal an urra bho Steven Bellshaw agus Ruairidh Hughes. Chaidh e gu buillean peanais cuideachd agus ‘s e Inbhir Nis a shoirbhich agus ‘s e Teàrlach Dòmhnallach, sgiobair Inbhir Nis agus tha air Bonn Òr na Pìobaireachd a bhuannachadh roimhe, a thog an duais airson sgioba a’ bhaile.

‘S e Tòmas MacIlleathain aig Srath Ghlais a chaidh ainmeachadh mar Shàr-chluicheadair MG ALBA – taing do MG Alba airson an cuid thaic leis na duaisean agus na reitirean.

Anns a’ mhadainn, bha Gàidhlig an lùib Acadamaidh Iomain Inbhir Nis agus fhuari gach com-pàirtiche òg bonn a’ Mhòid le taic o MG Alba airson pàirt a ghabhail.

 

A Special day at the Bught Park last Saturday 9th October with both Inverness teams lifting the Mòd Cups in front of a large crowd.

In the women’s competition, Inverness defeated the Alba Gaelic Women’s team from Iomain Cholmcille on penalties after an excellent 12 a-side game which ended 0-0. Captain Carolann lifted the LearnGaelic Challenge Trophy and Laura Brandie of Inverness was named as the MG Alba Sàr-chluicheadair (Player of the Match)

In the men’s fixture for the Aviemore trophy, a lively and event filled game saw nothing between the sides at full time, with two goals from Penri Jones for Strathglass and the Inverness men with a goal apiece from Steven Bellshaw and Ruairidh Hughes. It went to penalties as well and it was Inverness who triumphed, captain Charlie MacDonald, Inverness Captain (and Mòd Piping Gold Medallist) who lifted the cup for the City side.

Strathglass’ Thomas MacLean was named MG Alba Sàr-chluicheadair – thanks to MG for their support with the prizes and the referees.

Earlier in the day, there was a Gaelic input to the Inverness Shinty Academy and every participant received a Mòd medal supported by MG Alba for taking part.

(Photo Credit to Elaine Livingstone/An Comunn Gàidhealach)