Sguadaichean na h-Alba airson Iomain Cholmcille XIV air ainmeachadh – Alba squads for Iomain Cholmcille 14 named 

Bidh Iomain Cholmcille a’ tachairt ann amBeál Feirste airson a’ chiad uair air 11mh den t-Samhain, agus tha farsaingeachd dechluicheadairean bho air feadh na h-Albagu bhith a’ riochdachadh na Gàidhlig agus na h-Alba ann an co-fharpais camanachd-iomain nanGàidheal. 

‘S e Aonghas MacAonghais à Uibhist a Tuath ach a tha a’stiùireadh Glaschu Meadhan Earra-ghàidheal agus Alasdair “Dig” Dòmhnallach às an Eilean Sgitheanach a tha a’stiùireadh sgioba nam fear agus ‘s e Ceit Bradley à Ard nam Murchan a tha os cionn sguad nam ban. Tha an dà sguad a’ nochdadh farsaingeachd agus neart agus bidh iad a’ cluich an aghaidh sgiobaidhean de luchd na Gaeilge ann an Gaeltacht Bhéal Feirste.

Tha Iomain Cholmcille a’ faighinn taic-airgid bho Stòras Cholmcille aig Bòrd na Gàidhlig agus Foras na Gaeilge. Tha an fharpais air a ruith o 2007 agus tha e air an ceangal eadar Èirinn agus Alba,agus Gàidhlig agus camanachd a neartachadh gu làidir.  Bidh an tachartas am-bliadhna seo a’ cur air bhog applacaid Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig “Abair Seo” gus conaltradh eadar Gàidheil san dà dhùthaich a bhrosnachadh.

Thèid am farpais achumail aig Sportlann na hÈireann airBothar na bhFhal eadar 12.30 agus 18.30. 

 

Iomain Cholmcille will take place in Belfast for the first time on the 11th of November, and a wide range of Gaelic speaking players from throughout Scotland will representing Alba and the native language in the international shinty-hurling competition for Gaelic and Irish speakers.  

Angus MacInnes, originally of North Uist, but now involved with Glasgow Mid Argyll, and Ally “Digg” Macdonald of Staffin and Skye Camanachd will be managing the men’s team and Kate Bradley of Ardnamurchan will be in charge of the women’s squad. The squad has great deal of depth and strength and they will face off against a range of Irish speaking hurling and camogie teams in the heart of Belfast’s Gaeltacht Quarter.

Iomain Cholmcille receives funding from Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge’s Colmcille fund. This is the fourteenth running of the competition since 2007 and has been very successful in strengthening the bonds between both Ireland and Scotland, and shinty and Gaelic. This year’s event will also see launch of Stòrlann’s “Abair Seo” app to promote communication between Gaelic and Irish speakers.

The competition will be held at Sportlann na hEireann on the Falls Road between 12.30 and 18.30. 

 

Sguad nam Fear – Alba Men’s Squad 

Mark Fraser – Fort William 

Iain Fraser – Kingussie 

Iain Hunter – Inverness 

Lewis Boag – Inverness 

Ewen Campbell – Inverness & Uist 

William MacKinnon – Skye Camanachd 

Ross MacKinnon – Skye Camanachd 

Ross Gordon – Skye Camanachd 

Dan Macdonald – Skye Camanachd 

Paddy Sinclair – Camanachd Leòdhais 

Rory MacDiarmaid – GMA 

Cailean MacInnes – GMA 

Cailean MacLeod – GMA 

Jamie MacLeod – GMA 

Arran Byrne – GMA 

Graham Black – Aberdeen University & Uist 

Thomas MacKinnon – Beauly 

Finlay MacLennan – Beauly 

 

 

Sguad nam Ban – Alba Women’s Squad 

Sarah-Jane Ferguson – Skye Camanachd 

Christina MacDonald – Skye Camanachd 

Joanne Ford – Ardnamurchan 

Claire Ford – Ardnamurchan 

Rachel Ford – Ardnamurchan 

Molly MacKinnon – Skye Camanachd 

Lucy MacLeod – Camanachd Leòdhais  

Izzy Law – Skye Camanachd 

Mairi Duncan – Lochaber 

Caitlin MacLean – Skye Camanachd 

Lisa Ford – Ardnamurchan 

Annie MacDonald – Ardnamurchan 

Orla McCarthy – GMA 

Alison MacVicar – Uddingston 

Kate Bradley – Ardnamurchan 

Lilidh Campbell – Skye Camanachd 

Claire Delaney – Lochaber 

Katherine Dibble – Skye Camanachd 

Karen MacKinnon – Oban Lorne 

Holly MacLean – Skye Camanachd